Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Fields of Gold via haar webwinkel “Webshop Fields of Gold”.

Het plaatsen van een bestelling op de website Fields of Gold leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Fields of Gold behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Webshop – Fields of Gold”: de website van Fields of Gold waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.

“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website “Webshop Fields of Gold”.

“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Fields of Gold en de klant van de internetwinkel “Webshop Fields of Gold” met betrekking tot de producten die worden aangeboden op de webshop Fields of Gold.

“Producten”: alle goederen aangeboden door Fields of Gold via de webshop die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Fields of Gold
Rijselstraat 74, 8900 Ieper
info@fieldsofgold.be
BTW BE 0881836995
Tel: 0496 81 82 07

2. Aanbod en bestellingen

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant en Fields of Gold komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen.

Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Fields of Gold hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Fields of Gold behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
• bij het niet voorradig zijn van een product,
• bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
• bij overmacht.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Fields of Gold behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Betalingen

Online betalingen gebeuren via Mollie.be. Online betalen kan met een Visa- of Mastercard of via de Bancontact betaalknop. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en OGONE.

Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Fields of Gold kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever.

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Fields of Gold. Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Fields of Gold bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

4. Leveringen

Fields of Gold streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden steeds zo spoedig mogelijk te verzenden. Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag en feestdagen streeft Fields of Gold ernaar deze binnen de 3 eerstvolgende werkdag te verzenden.
Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Fields of Gold binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die Fields of Gold van de klant doorgekregen heeft.

Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert Fields of Gold de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Fields of Gold binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die Fields of Gold heeft doorgekregen van de klant.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Fields of Gold kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.
Verzendingen buiten Europa kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van Fields of Gold.

5. Garanties en retour

Een klant kan, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen.
In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen u in de e-mail aan te geven tegen welk product u uw aankoop wenst om te ruilen. Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant. Bij omruiling neemt Fields of Gold de verzendkosten van het opnieuw op te sturen product éénmalig voor haar rekening.

Bij omruiling dient u de producten terug te sturen naar volgend adres:

Fields of Gold
Rijselstraat 74
8900 Ieper
België

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt Fields of Gold binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:

Fields of Gold
Rijselstraat 74
8900 Ieper
België

Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug.
Wij vragen u deze onregelmatigheid onmiddellijk bij ontvangst te melden.

6. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

7. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van Fields of Gold is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

Fields of Gold heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

Fields of Gold kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

8. Bescherming van de privacy

Fields of Gold behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de online klantendienst van de Fields of Gold via mail info@fieldsofgold.be. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

9. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van Fields of Gold, inclusief de daarvoor gebruikte technologieën en afbeeldingen, zijn exclusieve eigendom van Fields of Gold en auteursrechtelijk beschermd.

Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van Fields of Gold, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen via info@fieldsofgold.be

10. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Fields of Gold zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen.

Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Ieper bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.

De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Fields of Gold zijn onderworpen aan het Belgisch recht.